அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஜனவரி 20, 2009

காசாங்காடு மேலத்தெரு சிலம்பவேளான்காட்டாம் வீடு புள்ளை வேளாளர் இயற்கை எய்தினார்.

இறந்தவர் பெயர்:புள்ளை வேளாளர்

வீட்டின் பெயர்:சிலம்பவேளான்காட்டாம் வீடு


இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்:காசாங்காடு

இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:திருமதி.அமசு அவர்களின் கணவர்.

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.

ஜனவரி 11, 2009

முன்னால் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் குஞ்சாயிவீடு INA அப்பசாமி வேளாளர் இயற்கை எய்தினார்

காசாங்காடு மேலத்தெரு குஞ்சாயிவீடு திருமதி.யமுனா அவர்களின் தந்தையும்,திரு.தருமலிங்கம் அவர்களின் சிறிய தகப்பனாரும் ஆகிய முன்னால் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் INA அப்பசாமி வேளாளர் இயற்கை எய்தினார்.

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.